ثبت نام/ورود
کاملترین مجموعه محشی سری دادبان
کاملترین مجموعه محشی سری دادبان

کاملترین مجموعه محشی سری دادبان

ویژه وکلا-قضات


مشتمل بر مباحث:

- نظریات فقهی حضرت امام خمینی (ره)در تحریرالوسیله
- آیات الاحکام
- قواعد فقهی
- آرای وحدت رویه
- آرای اصراری
- آرای دیوان عالی کشور
- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
- نظریات حقوقی
- نظریات شورای نگهبان
- نظریات مشورتی قضات
- نشستهای قضایی

گردآورنده: محمدحسین کارخیران

نظرات ارسال شده

فرم ارسال نظرات